Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

poniżej znajdziesz Politykę prywatności czyli dokument, który określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://www.joannawozna.pl (dalej jako Serwis lub Strona internetowa). Serwis jest administrowany przeze mnie – Joannę Woźną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Woźna, NIP 7792387141, REGON 387536090 (dalej jako Administrator).

Możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: odo@joannawozna.pl

Możesz mieć również pewność, że jako Administrator dokładam wszelkich starań by chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i by szanować prywatność każdego Użytkownika, który odwiedza moją Stronę internetową, również Twoją. Chcę, żebyś miał pewność, że dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane z zachowaniem wymogów właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

I. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia jednak skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dostosowanie strony internetowej http://www.joannawozna.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Administrator przechowuje dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tych usług.

II. Jakie prawa Ci przysługują w związku z Twoimi danymi osobowymi?

Zapewniam Cię, że jako Administrator realizuję uprawnienia Użytkowników na zasadach określonych w RODO. Poniżej znajdziesz informacje o prawach, które przysługują Użytkownikom Strony internetowej;

 • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z Administratorem.
 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu realizacji praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@joannawozna.pl

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Przy pierwszej wizycie na stronie http://www.joannawozna.pl Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na Stronie internetowej. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Niniejsza strona www wykorzystuje następujące technologie śledzące: wtyczki społecznościowe tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz narzędzia analityczne i marketingowe tj. Google Analytics, Meta Pixel.
 9. Zalecam przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

IV. Logi serwera

W czasie przeglądania strony internetowej http://www.joannawozna.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

V. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością i funkcjonowaniem Serwisu korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników w celach, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej (wsparcie techniczne);
 • dostawcy usługi chmury obliczeniowej oraz skrzynki poczty elektronicznej;
 • MailerLite – podmiot świadczący usługi związane z wysyłką newslettera (jeżeli jesteś subskrybentem newslettera)
 • portalom społecznościowym – na stronie internetowej zostały osadzone wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest uregulowany w politykach prywatności tych serwisów;
 • hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze;
 • innym osobom i podmiotom, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem serwisu, w tym osobom współpracującym ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zakres ich działań wymaga dostępu do danych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

Korzystam z narzędzi zewnętrznych do analizy ruchu sieciowego – Google Analytics. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi Google Analytics znajdziesz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

VII. Newsletter

 1. Decydując się na zapis do newslettera przekazujesz swoje dane osobowe – imię oraz adres e-mail.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie jednak danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zapisanie się do newslettera.
 3. Do obsługi newslettera używam systemu MailerLite.
 4. Dane osobowe, które przekazujesz podczas zapisu na newsletter są przetwarzane celem wysłania newslettera czyli informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraziłeś podczas zapisywania się na newsletter.
 5. Dodatkowo w zakresie przetwarzania Twoich danych, które zostały pozyskane automatycznie przez system mailingowy podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obsługa newslettera.
 6. Pamiętaj, że możesz wypisać się z newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie w link [Anulowanie subskrypcji], który znajduje się na dole każdej wiadomości mailowej, którą do Ciebie wysyłam w ramach newslettera.
 7. Dane osobowe, które przekazujesz podczas zapisu na newsletter mogę przekazywać następującym podmiotom: hostingodawca, czyli podmiot, który udostępnia zasoby teleinformatyczne w celu przechowywania danych na serwerze, dostawcy systemu mailingowego, pozostałe podmioty, z którymi współpracuję w celu obsługi newslettera.
 8. Uprawnienia Użytkownika wypisane w niniejszej Polityce takie jak prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych mają zastosowanie również w przypadku przetwarzania danych w ramach usługi newslettera i możesz z nich korzystać
 9. Wypisanie się z newslettera i tym samym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowo Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie subskrybentów w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z obsługą newslettera, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

VIII. Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

W celu dostosowania zasad i informacji zawartych w niniejszym dokumencie do zmieniającego się prawa i tym samym zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych, Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej https://joannawozna.pl/polityka-prywatnosci/.

Do góry